In samenwerking met Balans vraagt het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden (KML) aandacht voor een vragenlijst van EigenWijsHB. Het doel van deze vragenlijst voor zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde leerlingen, thuiszitters en hun ouders/verzorgers is te inventariseren:

  • in hoeverre de onderwijsomgeving aansluit op de leerbehoefte van zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde leerlingen;
  • welke knelpunten kinderen, jongeren en ouders hierin ervaren.

EigenWijsHB wil deze signalen met een korte vragenlijst bundelen en KML wil in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool de signalen verder onderzoeken. U kunt aangeven of u alleen de vragenlijst wilt invullen of aanvullend ook (telefonisch) geïnterviewd wilt worden. Na afronding van de inventarisatie en het aanvullend onderzoek wordt nagegaan welke acties kunnen worden ondernomen om verbeteringen in gang te zetten. 

De vragenlijst staat open tot 1 mei 2020, de interviews kunnen ook daaraan voorafgaand plaatsvinden. Voor vragen of opmerkingen over deze inventarisatie kunt u contact opnemen met info@eigenwijshb.nl.

NB: Wij gebruiken de enquête- en overige onderzoeksresultaten alleen voor onderzoek en uitdrukkelijk níet voor commerciële doeleinden.