Van 1 januari tot en met 31 maart 2019 kon bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap subsidie worden aangevraagd om leerlingen met kenmerken van begaafdheid extra te ondersteunen. In de Staatscourant is deze regeling opgenomen onder de naam Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo.

De bedoeling van deze regeling is om samenwerkingsverbanden te stimuleren een onderwijsaanbod te ontwikkelen voor alle makkelijk en zeer makkelijk lerende in het basis- en voortgezet onderwijs.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie is het van belang dat samenwerkingsverbanden samenwerken met bijvoorbeeld onderwijs- en zorginstellingen, gemeenten, andere samenwerkingsverbanden.

Alle informatie over de subsidieregeling, de voorwaarden en hoe de subsidie was aan te vragen, is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het ministerie van VWS.

Het ministerie van OCW heeft door middel van 16 vragen en antwoorden over Begaafde leerlingen primair en voortgezet onderwijs toelichting gegeven op haar subsidieregeling voor deze leerlingen.