Vanwege de uitbraak van het Covid-19-virus zijn op 16 maart 2020 vrij plotseling de scholen in Nederland gesloten. Naar aanleiding van de schoolsluiting is veel gedebatteerd over de ongewenste niveauverschillen die tussen leerlingen zouden ontstaan. Dit zou het gevolg zijn van een gebrek aan (financiële) middelen om deel te nemen aan het onderwijs of door onvoldoende begeleiding in de thuissituatie. Scholen zouden bij hervatting van het onderwijs vooral moeten inzetten op het wegwerken van niveauverschillen.

Om na te gaan hoe leerlingen, ouders/verzorgers en onderwijsprofessionals hierover denken, is van 25 april tot 10 mei 2020 via deze website een digitale enquête opengesteld. In deze korte periode is de enquête 634 maal ingevuld, namelijk door 64 leerlingen, de ouders/verzorgers van 496 leerlingen en 74 professionals.

Enkele belangrijke conclusies uit het onderzoek zijn:

  • Professionals en ouders/verzorgers (hierna ouders genoemd) zijn overwegend van mening, dat het (zeer) onwenselijk is als na de schoolsluiting de nadruk komt te liggen op het wegwerken van de verschillen in het leerniveau tussen leerlingen.
  • Professionals denken dat eventuele leerachterstanden vooral worden veroorzaakt door onvoldoende stimulans voor leerlingen om aan het werk te gaan en onvoldoende hulp bij huiswerk.
  • Oorzaken voor een leervoorsprong zoeken professionals voornamelijk in de mogelijkheid voor leerlingen om hun eigen tempo te kunnen aanhouden. Daarnaast vermoedt een meerderdeel van hen, dat de geboden hulp en begeleiding bij het schoolwerk relevant is voor de voorsprong. 
  • Net iets meer dan de helft van de leerlingen mist hun klasgenoten (heel) erg. Opmerkelijk is dat de ouders dit geheel anders inschatten. 
  • Het merendeel van de leerlingen mist het schoolwerk en de regelmaat (helemaal) niet. Ook op deze punten maken de ouders een heel andere inschatting.
  • De helft van de leerlingen wil na de schoolsluiting niet graag terug naar school. 

De conclusies uit het onderzoek leiden tot een drietal aanbevelingen om het Nederlandse onderwijs te verbeteren en in lijn te brengen met de Nederlandse onderwijswetgeving. 

Het rapport Schoolsluiting en niveauverschillen leerlingen. Enquête onder leerlingen, ouders/verzorgers en onderwijsprofessionals is belangeloos door De Heer uitgevoerd. U kunt het hier downloaden. 

Met dank aan:
De respondenten, het Kinderrechtencollectief, stichting Hoogbegaafd!, de ouderorganisaties Balans en Ouders & Onderwijs en Terpstra Legal en hun connecties die de link naar het onderzoek hebben gepubliceerd / doorgezonden. Zonder hun medewerking was dit onderzoek niet mogelijk geweest.