Partners

In het logo van KML is 1 + 1 = 3 verwerkt, het teken van synergie. Dit geeft weer dat samenwerken effectiever is dan dat ieder voor zich werkt. KML is niet alleen heilig overtuigd van het nut van samenwerking met partners, het is ook opgenomen in de doelstelling van de stichting: het bundelen, delen en breed verspreiden van wetenschappelijke kennis.

Samenwerkingspartners van KML hebben: 

 1. een overeenkomstige missie en / of overeenkomstige doelstellingen; 
 2. overeenkomstige doelgroep(en) en dienen deze belangeloos;
 3. zijn van meerwaarde om de missie en doelstellingen van KML te bereiken;
 4. willen investeren in de missie van KML.

De logo’s van de partners die aan deze voorwaarden voldoen, zijn hieronder weergegeven.  

KML werkt verder samen met partners die al een of meer doelgroepen van KML bedienen. Doel van KML hierbij is om met deze partners samen te werken om hen van wetenschappelijk verantwoorde informatie te voorzien. Deze partners kunnen worden gezien als kennisafnemers. 

   

  Het Kinderrechtencollectief

  De sKML maakt deel uit van het Kinderrechtencollectief. Samen hebben we de missie om ervoor te zorgen dat de rechten van kinderen in Nederland gewaarborgd zijn. Deze kinderrechten zijn vastgelegd in het VN-kinderrechtenverdrag. We willen dat kinderrechten worden gewaarborgd in overheidsbeleid, in wetgeving, in de praktijk van organisaties en van iedereen die met kinderen te maken heeft. Worden de rechten van kinderen in Nederland geschonden? Dan zien wij het als onze taak om voor deze kinderen en hun rechten op te komen!

   

   

   

  113-Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. sKML werkt samen met 113-zelfmoordpreventie op het gebied van kennisdeling en onderzoek.

  Een van de doelen van de stichting Hoogbegaafd is om te informeren door wetenschappelijke artikelen beschikbaar te stellen en allerlei ervaringsgerichte en professionele bijdragen te schrijven. 

  Kennis verspreiden en samenwerken zijn voor het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen belangrijke doelen èn waarden

  De stichting Mensa Fonds zet zich ervoor in dat de talenten van hoogbegaafden worden benut en dat de betekenis van hoogbegaafdheid voor de samenleving meer zichtbaar wordt. Daarom de stichting Mensa Fonds kennis verspreiden over hoge intelligentie en onderzoek ondersteunen.

  Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Zij helpen ouders door ze te informeren en adviseren over alles wat met onderwijs te maken heeft. Zo biedt Ouders & Onderwijs informatie aan ouders over het onderwijs in het algemeen, over de school van hun kind en over de mogelijkheden, rechten en plichten van ouders en van het onderwijs. Ook vertegenwoordigen ze ouders richting de politiek, de onderwijssector en in de media.

   

  De juristen van Terpstra Legal zijn gespecialiseerd in onderwijsrecht en beschikken ook over een onderwijskundig-specialist. Zij richten zich zowel op de juridische als op de praktische kant van de zaak: het zoeken naar een passende oplossing zoals bijvoorbeeld een maatwerktraject.

   De vereniging Balans wil de positie versterken van ouders van kinderen en jongeren. Van oorsprong was Balans vooral gericht op ontwikkelingsproblemen van kinderen en jongeren bij leren en/of gedrag. Tegenwoordig richt Balans zich op een breder publiek. Dit doet Balans door belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg en wetenschap.

  De stichting Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO) stelt zich ten doel om (1) politiek, onderwijs en samenleving te motiveren en te mobiliseren om het reeds lange tijd bekritiseerde leerstofjaarklassensysteem van het Nederlandse onderwijs om te vormen in een duurzaam ontwikkelingsgericht onderwijssysteem en dit wettelijk vast te leggen en (2) een wettelijk verbod te realiseren op zittenblijven en op het naar een niet-passend onderwijsniveau leiden van een leerling.

  Stichting Landelijk Netwerk Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs heeft als missie (1) het welzijn, de professionele ontwikkeling en het studiesucces van hoogbegaafde studenten in het hoger onderwijs te bevorderen door hen op maat te begeleiden; en (2) de kennis binnen het hoger onderwijs van hoogbegaafdheid te vergroten en het begrip voor hoogbegaafde studenten te bevorderen.

  NHL Stenden hogeschool verzorgt vele opleidingen (associate degrees, bachelors, masters en post-hbo) onder het motto Door grenzen te verleggen bereik je meer. NHL Stenden hogeschool is altijd op zoek naar vernieuwende methoden en manieren om werkveld, onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden. Studenten, docenten en onderzoekers werken in kleine teams aan real-life vraagstukken en toetsen hun innovatieve ideeën in de praktijk.