Zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden ontwikkelen zich niet alleen cognitief anders dan gemiddeld lerenden, maar ook in sociaal, emotioneel en psychisch opzicht.

Zij hebben vaak te maken met (ernstige) verveling, stress en negatieve reacties van hun sociale omgeving als buitensluiten, pesten en negeren. Dit maakt hen kwetsbaar voor depressie en suïcide(gedachten).

Er is beperkt onderzoek gedaan naar de mate waarin zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden denken over suïcide of dit daadwerkelijk uitvoeren. Maar er zijn veel risicofactoren aanwezig die aanleiding geven tot alertheid.

Bekend is dat leden van deze doelgroep soms al op zeer jonge (basisschool!)leeftijd kunnen denken aan zelfdoding.
Zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden zijn kwetsbaar voor depressie en suïcide. Dit komt onder andere doordat zij op een aantal gebieden een andere ontwikkeling doormaken. Zo verloopt hun:

  1. Cognitieve ontwikkeling heel snel: een 4-jarig kind is soms in cognitief opzicht te vergelijken met een 6-,7- of zelf 8-jarige;
  2. Sociale, emotionele en psychische ontwikkeling anders dan die van anderen.

Door de grote verschillen met hun leeftijdgenoten voelen zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden zich vaak eenzaam en niet begrepen. Zij ervaren sociale druk om zich te gedragen als ieder ander. Deze druk kan intens zijn en veel stress veroorzaken.

Op school of werk trekken zij zich terug, gaan onderpresteren en zich conformeren aan de groep òf gaan zich uitdagend / lastig gedragen, ontwikkelen leer – en/of gedragsproblemen en vallen uiteindelijk uit het (school)systeem.

Zij kunnen hierdoor kampen met: 

  1. Lichamelijke ziekte;
  2. Leer- en gedragsproblemen;
  3. Sociale, emotionele en psychische problemen. 

Het is daarom belangrijk dat mensen in de omgeving weten hoe ze kunnen vragen naar gedachten over suïcide.

Op het bovenstaande wordt verder ingegaan in het ingevoegde informatieformulier. Tevens is een het stappenplan suïcidepreventie hierin opgenomen. Dit stappenplan is een handreiking voor de mensen in de omgeving van de zeer makkelijk lerende / hoogbegaafde: 20191010 Info en Stappenplan zmal-hb KML-113 Preventie.

Verder verwijzen wij naar de website van 113 preventie en telefoonnummer 0900-0113.