Het bestuur van de stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden heeft haar beleidsplan herzien. Onder de titel Beleidsplan en ANBI op de pagina Over het kenniscentrum kunt u dit Beleidsplan Stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden (KML) 2020 – 2025 raadplegen en downloaden. 

De missie van KML is:

KML wil bereiken dat (zeer) makkelijk lerenden onderwijs en ondersteuning worden geboden met behulp waarvan zij hun persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens zo volledig mogelijk kunnen ontplooien. Dit vanuit een grote betrokkenheid en gedegen deskundigheid. KML wil helpen het onderwijs voor deze doelgroep goed in te richten, zo mogelijk samen met partners. Beoogde opbrengsten zijn de vergroting van het welbevinden en functioneren van deze leerlingen en dat van de personen in hun directe omgeving, als ook vergroting van de toegevoegde waarde voor de maatschappij als geheel. Daarnaast zal niet alleen het onderwijs, maar zullen ook de economische, juridische en gezondheidssector gebaat zijn bij een goed onderwijssysteem voor de (zeer) makkelijk lerenden.

Graag nodigen wij een ieder uit die onze missie onderschrijft ons hierin te ondersteunen. U kunt ons op verschillende manieren steunen, namelijk door

  • eenmalig te doneren (zie de knop doneren bovenaan de pagina);
  • periodiek een bedrag te schenken;
  • een legaat;
  • vrijwilligerswerk voor de stichting te verrichten. 

De stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze ANBI-status zijn giften aftrekbaar van uw belastbaar inkomen en is de stichting geen schenkingsrecht verschuldigd over ontvangen giften. Verkrijgingen uit nalatenschappen zijn vrijgesteld van erfbelasting.