In de brief aan de Tweede Kamer van 30 januari 2020 kondigen minister Slob, voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, minister De Jonge, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en minister Dekker, voor Rechtsbescherming, acties aan om het aantal thuiszitters in het onderwijs terug te dringen. Een van de acties betreft het voornemen om de uitspraken van de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) bindend te maken. Ook wordt verkend of het nodig is de GPO een structureel karakter te geven. 

De GPO is in 2014 wettelijk ingesteld als tijdelijke commissie bij de invoering van de Wet passend onderwijs. Bij deze commissie kan een ouder een geschil indienen over:

  • (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben; 
  • de verwijdering van alle leerlingen;
  • de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

In het artikel: De Geschillencommissie Passend Onderwijs: een effectieve weg of niet? van mw. mr. F.M. Terpstra en mw. I.M.A. de Groot wordt aan de hand van een recente zaak van Terpstra Legal getoond dat de GPO:

  • niet aan waarheidsvinding doet;
  • meent dat scholen zich niet aan de wet hoeven te houden; en
  • vindt dat ouders geen beroep toekomt op de rechten en plichten die ze hebben. 

Terpstra en De Groot beantwoorden de vraag of de Geschillencommissie Passend Onderwijs een effectieve weg is, dan ook als volgt: 

Voor ouders en leerlingen in ieder geval niet. De GPO lijkt zich meer te gedragen als een vertegenwoordiging van scholen en schoolbesturen dan een onafhankelijke commissie die uitspraken doet bij geschillen over passend onderwijs. Daarbij is het problematisch dat niet getoetst wordt aan kinderrechten en het belang van het kind niet voorop lijkt te staan.
Het voornemen van de minister van Onderwijs om de uitspraken van de GPO bindend te maken is in onze ogen gelet op de werkwijze en kwaliteit van de GPO een zeer slechte zaak.

Terpstra, F.M. & Groot, de, I.M.A. (2020, maart) De Geschillencommissie Passend Onderwijs_ een effectieve weg of niet. Maarn, Nederland.